ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)
ДАННИ ЗА АМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
„МЕДИЦИНСКИ ЦНЕТЪР БЕЛИСИМО КЛИНИК“ ООД (наричано по-долу за краткост „БЕЛИСИМО“), регистрирано съгласно законите на Република България и вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с ЕИК/ПИК: 204807491З, със седалище в гр. София 1618 и адрес на управление в гр. София 1618, район Красно село, бул. България № 102, бизнес сграда „Белисимо“, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента/ът”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).
Електронната страница https://bellissimoclinic.bg/ се притежава и управлява от БЕЛИСИМО в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.
Данни за контакт с администратора:
Тел.: 0700 70 888
Имейл адрес: [email protected]
ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.
ЦЕЛ
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за принципите и начина, по който БЕЛИСИМО обработва лични данни, в качеството си на администратор, вида данни, които ще събират и обработват, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на БЕЛИСИМО по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.
В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с БЕЛИСИМО на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.
ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Защитата на личните данни е основно човешко право, съгласно чл. 8 от Хартата на основаните човешки права. От своя страна, БЕЛИСИМО счита, че поверителността, защитата и неприкосновеността на Вашата лична информация е приоритет като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. БЕЛИСИМО не продава лични данни, събрани от БЕЛИСИМО на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. БЕЛИСИМО обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.
Дейността, която осъществя БЕЛИСИМО е ориентирана изцяло в медицинските услуги, изразяващи се в извънболнична помощ, диагностициране и лечение, изследвания, наблюдение на пациенти, извършване на манипулации и медицински дейности в обем, необходим за лечебния процес, козметични процедури, изготвяне на експертизи относно временна нетрудоспособност, най-общо дейности свързани със здравна профилактика извършване на дейности по здравна профилактика, включително и профилактични прегледи и имунизации, консултации и насочване към болнична помощ, както и продажба на козметика. Във връзка с изброеното БЕЛИСИМО обработва и защитава личните данни събрани при изпълнение на дейността си законо- и целесъобразно, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.
Видове лични данни, които се събират и обработват:
По отношение събирани и обработвани данни чрез посочения по-горе електронен сайт на БЕЛИСИМО:
(1) на електронния сайт;
(2) чрез изпращане на електронно съобщение до посочения на уебстраницата имейл адрес за контакти и/или осъществяване на връзка чрез социална мрежа/поддържана онлайн платформа на БЕЛИСИМО;
и/или
(3) чрез телефонно обаждане на посочените в електронния сайт и/или посочените в социална мрежа телефон/и за връзка,
БЕЛИСИМО събира и обработва следните лични данни на потребителите/клиентите/пациентите:
имена, и-мейл адрес, телефонен номер, информацията (запитване, заявка за насрочване на консултация и/или друго), която потребителят сам е предоставил в текстовото поле за връзка с БЕЛИСИМО на и-мейл адресът, посочен на електронния сайт на последното, чрез направеното телефонно обаждане.
На потребител/и, клиент/и и/или пациент/и, които се свържат с БЕЛИСИМО чрез други онлайн платформи и/или социални мрежи, БЕЛИСИМО не обработва лични данни, предоставени чрез подобен тип електронно съобщение. БЕЛИСИМО пренасочва потребителите, клиентите и/или пациентите си към електронната страница, и-мейл адресът, посочен на сайта и/или към телефонно обаждане, с цел отправяне на запитване, спазвайки всички законови изисквания за защита на личните данни на субектите и запознаването им с Политиката за поверителност на БЕЛИСИМО.
По отношение събирани и обработвани данни на клиенти/пациенти на БЕЛИСИМО:
БЕЛИСИМО събира и обработва следните лични данни на клиенти/пациенти:
имена, постоянен адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, дата на раждане / ЕГН, пол, снимки и медицинска история, в т.ч. данни за предишни/настоящи заболявания и/или алергии на пациента, както и друга информация, касаеща предоставянето на съответната медицинска и/или козметична услуга.
В случай че клиентът/пациентът даде своето изрично писмено съгласие (следва да бъде разбирано и в случай на съгласие чрез електронно подписване на декларация) за извършване на снимков материал на резултата и/или преди осъществяването на процедурата и след настъпилия резултат, вследствие на медицински интервенции в клиниката на БЕЛИСИМО, то пациентът би могъл да попадне в публикация на БЕЛИСИМО в социалните мрежи и/или друга платформа за маркетингови цели. БЕЛИСИМО спазва всички изисквания на Регламента и ЗЗЛД по отношение информиране на субектите в тази връзка, като е уведомил същите съгласно настоящата Политика, включително изчаква да получи доброволно и информирано съгласие от своите пациенти преди да осъществи действия с маркетингови цели.
В сградата, в която БЕЛИСИМО осъществява дейност, включително и на общите части пред същата, осъществява видеонаблюдение, с цел осигуряване на сигурност, като в изпълнение на Регламента и ЗЗЛД, БЕЛИСИМО изрично е обозначил тази информация на видни места в и пред сградата, а от своя страна, с приемането на тази Политика и/или посещението на клиниката субектите приемат и се съгласяват да бъдат записвани, като запазват изцяло правата си съгласно националното и наднационално законодателства в тази връзка.
По отношение събирани и обработвани данни на малолетни и/или непълнолетни лица от БЕЛИСИМО:
БЕЛИСИМО събира и обработва следните лични данни на малолетни и/или непълнолетни субекти на лични данни: имена, постоянен адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, дата на раждане / ЕГН, пол, снимки и медицинска история, в т.ч. данни за предишни/настоящи заболявания и/или алергии на пациента, както и друга информация, касаеща предоставянето на съответната медицинска и/или козметична услуга, с изричното съгласие на родител/настойник, като за целите на същото се събира същият обем лични данни на родителя/настойника на малолетния/непълнолетния.
По отношение събирани и обработвани данни на служители, контрагенти и договорни партньори БЕЛИСИМО:
БЕЛИСИМО събира и обработва за целите и нуждите на осъществяване на дейността си следните лични данни от свои служители и/или потенциални бъдещи такива и/или контрагенти: имена, пол, адрес, имейл адрес, дата на раждане / ЕГН, номер на паспорт / ЛНЧ номер и/или друг удостоверяват и индивидуализиращ личността документ (ако служителят не е от български произход), пол, информация за банкова/и сметка/и, информация за трудов и/или професионален опит, образование и придобита степен, сертификати, както и всички и всякакви други документи и/или удостоверяващи такива относно знания и умения, в това число, представени и получени препоръки/рецензии от предишни работодатели, партньори и/или пациенти на контрагента.
С приемането на настоящата Политика и/или Общите условия на уеб страницата на БЕЛИСИМО потребителите на електронния сайт, включително всички клиенти/пациенти, служители, договорни партньори на последното (независимо от метода, по който са се свързали с БЕЛИСИМО и предоставили свои лични данни на БЕЛИСИМО) дават съгласие за предоставяне на данни, който/които начин/и представлява/т обвързваща договорна клауза между потребителите на електронния сайт/всички други лица и/или група/и лица, упоменати по-горе и БЕЛИСИМО.
Обработването на горепосочените лични данни е в изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в БЕЛИСИМО, включително, но не само и относно услугите, които последното предоставя, като например, но не изчерпателно: предоставяне на консултации относно здравословно състояние и/или козметични услуги, препоръки относно лечение и извършване на такова, консултации относно хирургични намеси, както и други медицински услуги между БЕЛИСИМО и потребителите/клиенти/пациенти на електронния сайт, клиенти, служители и договорни партньор.
При предоставянето на данни на трети лица, същото се извършва отново в съображение с горепосочените цели, като правното основание за обработване на лични данни съгласно целите, субектите и начините е на база чл. 6, т. 1, буква „б“ от Регламента.
Предоставянето на лични данни е необходимо за осъществяването на дейността на БЕЛИСИМО, включително за предоставяне на медицински услуги и/или консултации, извършване на процедури и други, както и за всички дейности индивидуализирани по-горе и е договорно изискване, без което услугите не биха могли да бъдат осъществени за клиент/пациент на БЕЛИСИМО.
Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/ изпълнителен / обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган БЕЛИСИМО да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.
Възможно е предоставяне на лични данни от БЕЛИСИМО на друго болнично/извънболнично заведение и/или медицински център, в случай на изрично отправено искане от субекта на лични данни/пациента и/или е наложително с оглед здравословното му състояние и за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни.
Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на БЕЛИСИМО.
БЕЛИСИМО обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).
БЕЛИСИМО обработва лични данни основно за: (1) нуждите на медицинската диагностика и лечението и в цялост медицинската дейност, която извършва; (2) консултиране, диагностициране, извършване на интервенция, наблюдение на пациент, козметична и/или естетическа процедура ; (3) изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация във връзка с изпълнението на сключени договори; изпълнение на вменени задължения за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни; (4) изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в БЕЛИСИМО;
БЕЛИСИМО съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти.

ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
БЕЛИСИМО събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорните си задължения с партньори, включително, но не само и с клиенти/пациенти. С оглед на това БЕЛИСИМО обработва лични данни за следните цели:
(1) осъществен контакт на потребителя/клиента на интернет страницата на БЕЛИСИМО чрез формата за това на електронния сайт, поддържан и управляван от БЕЛИСИМО и/или директно чрез електронно съобщение до и-мейл адрес, телефонен разговор и/или електронно съобщение на друга електронна/социална платформа на последното;
(2) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби, кандидатствания и т.н. от потребители на електронната страница / клиенти/пациенти и/или потенциални/настоящи договорни партньори/контрагенти.
Със съгласие на потребителя/клиента/пациента, или когато е допустимо по закон, БЕЛИСИМО може да използва личните данни на последните, а именно и-мейл адрес, имена, профил в социални мрежи за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя/клиента/пациента с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на БЕЛИСИМО. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите/клиентите/пациентите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг и-мейл функционалност (линк) за тази цел.
КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
БЕЛИСИМО събира следните категории лични данни от съответните четири групи лица, подробно индивидуализирани по-горе в Раздел IV:
имена, електронен адрес, телефонен номер на потребители/клиенти/пациенти (в т.ч. бъдещи такива) на електронния сайт на БЕЛИСИМО и/или чрез директно електронно съобщение до и-мейл адрес на последното, при заявка, отправено запитване и/или подаване на информация относно дейността на БЕЛИСИМО, в т.ч. жалби, оплаквания, отзиви и всякакъв вид рецензии, свързани с дейността на БЕЛИСИМО чрез контактната форма на електронния сайт, чрез и-мейл съобщение и/или телефонно обаждане; в случай на подадена заявка за кандидатстване на лице/доктор се събира същият обем данни, включително лично изготвено CV, рецензия и/или портфолио на база професионален опит и други свързани с последното;
имена, пол, адрес за кореспонденция/постоянен адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, дата на раждане / ЕГН, снимков материал и медицинска история (в т.ч. данни за предишни/настоящи заболявания и/или алергии на пациента, както и друга информация, касаеща предоставянето на съответната медицинска и/или козметична услуга) на клиенти/пациенти;
имена, дата на раждане / ЕГН, адрес, пол, възраст, снимки и медицинска история (в т.ч. данни за предишни/настоящи заболявания и/или алергии на пациента, както и друга информация, касаеща предоставянето на съответната медицинска и/или козметична услуга) на малолетни и/или непълнолетни лица, в случай на извършване на съответната медицинска/козметична/естетична услуга/интервенция и/или консултация, с изричното съгласие на родител или настойник на лицето, в случай че БЕЛИСИМО отговаря за същите;
имена, адрес, имейл адрес, дата на раждане / ЕГН, номер на паспорт / ЛНЧ номер и/или друг удостоверяват и индивидуализиращ личността документ (ако служителят не е от български произход), пол, информация за банкова/и сметка/и, информация за трудов и/или професионален опит, образование и придобита степен, сертификати, изготвено негово лично портфолио, изготвено на база уменията и досегашния трудов и/или професионален опит, информация за дейности в сферата на медицинските/козметичните/ естетичните услуги/консултации и интервенции и всякакви други документи и/или удостоверяващи такива относно знания и умения, в това число, представени и получени препоръки/рецензии от предишни работодатели, партньори и/или клиенти/пациенти на контрагента/кандидатстващия/служителя/доктора и др.
Когато потребител/и, клиент/и, пациент/и на електронната страница изпращат запитвания до БЕЛИСИМО чрез формата за контакт на сайта или чрез и-мейл, се презюмира, че потребител/и, клиент/и и/или пациента/ите, е/са дал/и своето свободно, доброволно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до БЕЛИСИМО.
БИСКВИТКИ (COOKIES)
Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя/те (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.
Интернет страницата на БЕЛИСИМО използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на БЕЛИСИМО, както и когато потребителят продължи да използва сайта на БЕЛИСИМО. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на БЕЛИСИМО.
Интернет страницата на БЕЛИСИМО може да използва както бисквитки на БЕЛИСИМО (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на БЕЛИСИМО към даден момент може да използва следните видове бисквитки на БЕЛИСИМО (First Party Cookies) за следните цели:
Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)
Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.
Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)
За БЕЛИИСМО е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на БЕЛИСИМО да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.
Функционални бисквитки (Functionality Cookies)
Функционалните бисквитки позволяват на БЕЛИСИМО да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.
Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на БЕЛИСИМО изтичат и се изтриват автоматично след 2 дни.
С влизането на сайта на БЕЛИИСМО и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на БЕЛИСИМО да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на БЕЛИСИМО могат да станат недостъпни или неналични.
Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.
БЕЛИСИМО не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
БЕЛИСИМО взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.
Всички представители и служители на БЕЛИСИМО, както и всички съдоговорители на БЕЛИСИМО, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.
За случаите, в които БЕЛИСИМО предоставя лични данни на трети лица, БЕЛИСИМО прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.
СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
БЕЛИСИМО спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.
След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България, включително законоустановените изисквания за архивиране на документация, БЕЛИСИМО изтрива и заличава личните данни, свързани:
с направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други чрез контактната форма на електронния сайт, по и-мейл и/или чрез осъществена друга връзка в електронна платформа;
при изпълнение на административната му и оперативна дейност;
преди/по време и след извършена медицинска/козметична/естетическа услуга, осъществена консултация и/или оперативна и/или друга интервенция;
с осъществяването на основната му дейност в сферата на медицинските и извънболнични услуги, провеждане на консултации и други,
БЕЛИСИМО изтрива и заличава личните данни, свързани с отправено запитване на електронния сайт след период от 2 дни, ако лицето не е насрочило преглед/консултация в клиниката на БЕЛИСИМО и/или не му е извършена съответната медицинска/извънболнична/козметична/ естетическа и/или друга интервенция в клиниката на БЕЛИСИМО. В случай че потребителят/клиентът/пациентът е използвал някоя от услугите на БЕЛИСИМО, последното изтрива и заличава личните данни след период определен от държавата според разбиранията за медицински документи и съхранение, считано от последния осъществен контакт от клиента/пациента/потребителя с БЕЛИСИМО.
ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:
(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от БЕЛИСИМО;
(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от БЕЛИСИМО;
(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;
(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това;
(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.
БЕЛИСИМО може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.
РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.
Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
по електронен път на следния имейл адрес: [email protected].
на място при административния отдел в клиниката на БЕЛИСИМО;
по пощата – на адреса на БЕЛИСИМО – гр. София 1618, р-н Красно село, бул. България № 102, бизнес сграда Белисимо.
Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:
Идентификация на лицето – име и ЕГН;
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
Искане – описание на искането.
БЕЛИСИМО предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.
При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. БЕЛИСИМО информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
БЕЛСИИМО не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
БЕЛСИМО може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ
Настоящата Политика влиза в сила на 01.01.2020 г. БЕЛИСИМО може да изменя и актуализира настоящата Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния и горепосочен уебсайт на БЕЛИСИМО, като по своя преценка БЕЛИСИМО може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите/клиентите/пациентите/служителите/контрагентите за изменената или актуализирана Политика.